Kendelse: Tillidsrepræsentanter skal orienteres ved antagelser

Den 13. januar havde Dansk El-Forbund (DEF) en faglig voldgift mod TEKNIQ Arbejdsgiverne om arbejdsgivers pligt til at orientere tillidsrepræsentanter ved antagelser og afskedigelser. Sagen tog udgangspunkt i Elektrikeroverenskomstens § 2, stk. 6.1, og udsprang som en sag ved Arbejdsretten mod Bravida. 

Det blev ved sagen bestemt, at:

TEKNIQ Arbejdsgiverne tilpligtes at anerkende, at Elektrikeroverenskomstens § 2, stk. 6.1, skal forstås således,

  • at tillidsrepræsentanten ved antagelse af elektrikere til arbejde inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde skal orienteres om de pågældende elektrikeres fulde navn og deres arbejdssted,
  • at orienteringen om antagelse af elektrikere skal gives inden for få dage efter antagelsen, og at orienteringspligten i samme omfang og på samme måde også omfatter indlejede vikarer. TEKNIQ Arbejdsgiverne frifindes for Dansk El-Forbunds øvrige påstande.

DEF's påstande i sagen

 

DEF fik medhold i:

  • Påstand 3: Orienteringspligten gælder umiddelbart ved antagelser
  • Påstand 7: Orienteringspligten gælder også ved vikarer

 

DEF fik delvist medhold i: 

  • Påstand 1: Tillidsrepræsentanten skal have relevante kontaktoplysninger på medarbejdere
  • Påstand 2: Orienteringspligten som minimum skal være relevante kontaktoplysninger i form af fulde navn, arbejdssted og kontaktoplysninger på medarbejderen i form af fx e-mail eller telefonnummer

Opmandens kommentarer og afgørelse ved de enkelte påstande
Påstand 1 og 2

§ 2, stk. 6, 1. led, pålægger virksomheden at orientere tillidsrepræsentanten om foretagne antagelser af elektrikere. Som også erkendt af indklagede må det være en naturlig følge heraf, at orienteringen skal omfatte navnene på de antagne elektrikere.

Opmanden finder, at det ligeledes må anses som en relevant og naturlig følge af orienteringspligten, at der også skal orienteres om antagne elektrikeres arbejdssted, hvilket især vil have betydning ved større virksomheder med flere arbejdssteder.

Derimod findes der ikke påvist tilstrækkeligt grundlag for at udstrække orienteringspligten til også at omfatte antagne elektrikeres telefonnummer eller e-mailadresse. 

Påstand 3

Efter påstanden skal orienteringen ske ”umiddelbart i forbindelse med” antagelsen. Under proceduren anførte klager, at det skal forstås som ”meget kort tid efter” antagelsen.

Opmanden har ikke grundlag for at fastsætte en frist på et bestemt antal dage, inden for hvilke orienteringen skal ske. Men det må være rimeligt og i overensstemmelse med formålet med orienteringspligten at fastslå, at orienteringen skal gives inden for få dage efter antagelsen. 

Påstand 7

Opmanden finder det bedst stemmende med denne praksis og formålet med orienteringspligten, at tillidsrepræsentanten skal orienteres om indleje af elektrikervikarer på samme måde og i samme omfang som gælder for nyansatte elektrikere i virksomheden, herunder med navn og arbejdssted for hver enkelt vikar. 


 

DEF fik ikke medhold i: 

  • Påstand 4: Orienteringen skal ske på skrift
  • Påstand 5: Orienteringspligten gælder ved afskedigelser
  • Påstand 6: Orienteringen skal samtidigt med afskedigelsen subsidiært 5 dage efter afskedigelsen

DEF's bemærkninger til sagen

Tillidsrepræsentanten kan ved antagelser af både ansatte og vikarer kræve at få oplyst: fulde navn og arbejdssted, men der kan ikke kræves kontaktoplysninger på den ansatte.

I forhold til tidspunktet for orienteringen læser vi opmandens bemærkninger sådan, at orienteringen skal ske inden for få dage. Den absolutte grænse er derfor, efter vores mening, 5 dage. Sker orienteringen herefter, er der tale om et overenskomstbrud. Hvad angår formkrav kan det ikke kræves, at oplysningerne gives på skrift. Men bevisbyrden for, at orienteringen til tillidsrepræsentanten er sket, ligger hos arbejdsgiver. Sker orienteringen mundtligt, har arbejdsgiver derfor svært ved at bevise, at orienteringen reelt er sket.

Opmanden konkluderede desuden, at orienteringspligten ved antagelser gælder på samme vis for vikarer. 

DEF anbefaler: Indgå lokalaftale om orientering

På baggrund af kendelsen anbefaler vi, at du som tillidsrepræsentant indgår en lokalaftale med arbejdsgiver om orienteringens indhold og form. Det vil være oplagt, at du sammen med arbejdsgiver beslutter jer for, hvornår orienteringen skal ske ved antagelser, således at praksissen bliver ens. Det skal som bekendt ske inden for 5 dage.

Som tillidsrepræsentant har du desværre ikke krav på at blive orienteret ved afskedigelse. Vi anbefaler, at du i indgår i en lokalaftale om orienteringspligt ved afskedigelser, da det vil give dig et bedre forhandlingsgrundlag ved den lokale forhandling.