Hvis du er selvstændig

Når du vil have dagpenge efter selvstændig beskæftigelse, skal du dokumentere ophør med virksomheden.

For at modtage dagpenge skal du som udgangspunkt ophøre med at drive virksomhed. Du kan altså ikke modtage dagpenge, hvis du f.eks. holder en pause pga. sæson, eller hvis du i en periode ikke tjener penge.

Reglerne om selvstændig virksomhed og dagpenge er komplekse. Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål. Men er du i tvivl, så kontakt a-kassen. Vi står klar til at vejlede dig.

Mere om selvstændig virksomhed
HVORNÅR DRIVER JEG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED?

Det er dit personlige arbejde i den daglige drift eller i administrationen af virksomheden, der er et af de afgørende elementer i a-kassens vurdering af, om du driver selvstændig virksomhed.

Selv om du ejer eller delvist ejer en aktivitet, der i skattemæssig forstand betragtes som en selvstændig virksomhed, betyder det altså ikke nødvendigvis, at vi som a-kasse anser dig for at være selvstændig erhvervsdrivende.  

Vi betragter dig som selvstændig, hvis du opfylder begge disse betingelser:

 • Din virksomhed har et erhvervsmæssigt formål, hvor du ønsker at få et økonomisk udbytte af aktiviteten. F.eks. hvis du tilbyder salg af varer eller service-/tjenesteydelser.
 • Du har eller har haft personligt arbejde i virksomheden.

Og du derudover opfylder mindst 1 af følgende betingelser:

 • Du har et CVR-nr.
 • Overskud eller underskud fra aktiviteten beskattes som selvstændig virksomhed
 • Du modtager løn (A-indkomst) fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse *)
 • Du arbejder i din ægtefælles virksomhed og har ikke indgået en lønaftale
 • Du modtager B-indkomst (fx honorar eller vederlag), der indgår i en virksomhed, som du ejer eller er medejer af.

*) Du anses for at have afgørende indflydelse, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie er indehaver af mindst 50% af selskabskapitalen eller mindst 50% af selskabskapitalens stemmeværdi. Din nærmeste familie defineres som dine eller din ægtefælles børn (herunder adoptivbørn og ægtefællens særbørn), børnebørn, forældre, bedsteforældre eller søskende.

Sådan søger du dagpenge efter, at din selvstændige virksomhed er ophørt

Du søger dagpenge ved at udfylde en ledighedserklæring via Mit DEF. Når du skal ansøge om dagpenge, beder vi dig om dokumentation for, at du er ophørt med selvstændig virksomhed.

Hvis du har haft selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal du udfylde den normale ledighedserklæring for lønmodtagere.

Hvis du har haft selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal du udfylde en ledighedserklæring for selvstændige.

Venteperiode

Ophører du med en selvstændig hovedbeskæftigelse, kan du først få dagpenge efter en såkaldt venteperiode. Venteperioden løber altid fra dagen efter du har dokumenteret, at din virksomhed er ophørt. Den er som hovedregel på 3 uger, men kan også være 1 uge, hvis dit ophør skyldes konkurs eller tvangsauktion.

Er du ophørt via en tro og love-erklæring, er venteperioden 2 måneder. Indsender du et ophørsbevis til os, så vi kan se, at din virksomhed er CVR-afmeldt inden de 2 måneder er gået, har du ret til dagpenge dagen efter CVR-afmeldelsen. Der skal dog altid været gået mindst 3 uger fra den dag, vi modtog din tro og love-erklæring.

Du finder ledighedserklæringerne på Mit DEF:

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med dagpenge

Du må gerne drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, mens du får dagpenge. Du skal dog fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet på fuld tid. Det betyder, at du til enhver tid skal kunne flytte dine opgaver i virksomheden til andre tidspunkter, hvis du f.eks. bliver tilbudt arbejde eller skal deltage i samtaler i forbindelse med din ledighed.

For at kunne drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, mens du modtager dagpenge, skal du søge om tilladelse til det først. Det gør du ved at udfylde blanket AR 259 som du finder i Mit DEF. Kontakt vores ydelsesteam på telefon 3329 7000, hvis du er i tvivl om, hvordan du udfylder blanketten eller har spørgsmål til reglerne.

Hvis du får tilladelse til at drive virksomheden, mens du modtager dagpenge, vil din ret til dagpenge bliver begrænset til 30 uger fra den dag, hvor virksomheden er startet. Havde du allerede virksomheden, da du blev ledig, tæller de 30 uger fra den dag du blev ledig. For at få dagpenge efter udløbet af 30-ugers-perioden, kræver det, at du lukker virksomheden og foretager de nødvendige afmeldinger af CVR-nummer, moms mv. Når virksomheden er endeligt ophørt, vil du på ny have ret til dagpenge.

Alt arbejde i virksomheden, herunder transport, forberedelse og regnskaber mv., skal oplyses på dagpengekortet hver måned og medfører fradrag i dagpengene.

Kun ét ophør af selvstændig virksomhed pr. dagpengeperiode

Man må kun ophøre med drift af selvstændig virksomhed én gang pr. 2-årig dagpengeperiode.

Det betyder, at hvis du starter en ny virksomhed (virksomhed 1) i din dagpengeperiode og lukker denne, så vil du miste din ret til dagpenge ved ophøret af en eventuel ny virksomhed (virksomhed 2). Denne regel gæler også for selvstændig bibeskæftigelse.

Disse ophør tæller ikke med:

 • Ophør før 1. oktober 2018
 • Ophør med en virksomhed i forbindelse med, at du opnår ret til en 2-årig dagpengeperiode
 • Ophør med en fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning.


Hvornår er min selvstændige virksomhed ophørt?
Ophørt i CVR-registret

Din virksomhed anses som ophørt, når den er registreret som ophørt i CVR-registret, og du har sendt os et ophørsbevis, som kan bestilles hos SKAT Erhverv.

Kan du ikke afmelde dit CVR-nummer endnu?

Hvis du ikke kan afmelde dit cvr-nummer endnu og dermed ikke få et ophørsbevis fra Skattestyrelsen, er der alligevel mulighed for at virksomheden kan anses for ophørt.  Du skal i dette tilfælde sende os en tro og love-erklæring om, at virksomheden ikke drives videre udover, hvad der kan anses for at være afvikling.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få dagpenge i de to første måneder, efter vi har modtaget din tro og love-erklæring. Indsender du et ophørsbevis til os, så vi kan se, at din virksomhed er CVR-afmeldt inden de 2 måneder er gået, har du ret til dagpenge dagen efter CVR-afmeldelsen. Der skal dog altid været gået mindst 3 uger fra den dag, vi modtog din tro og love-erklæring.

Bemærk: Du skal indenfor 6 måneder dokumentere, at virksomheden er ophørt – kan du ikke det, kan du først modtage dagpenge igen, fra den dag du indsender et ophørsbevis eller lign. De timer, du bruger på at afvikle virksomheden, medfører fradrag i dine dagpenge.

Konkurs eller tvangsauktion

Din virksomhed anses for ophørt, hvis virksomheden er gået konkurs eller solgt på tvangsauktion.

Ved tvangsauktion beder vi dig sende os en udskrift fra fogedretten om salg af virksomheden på tvangsauktion.

Ved konkurs, skal du sende dekretet til os.

Bortforpagtning eller udlejning

Har du bortforpagtet eller udlejet din virksomhed gensidigt uopsigeligt i mindst 3 år, anses du for ophørt. Du skal sende os en kopi af kontrakten, hvoraf dette fremgår, sammen med en erklæring om, at du ikke længere arbejder i virksomheden.

Hvis du har drevet virksomheden i selskabsform

Sælger du dine aktier/anparter, kan du anses som ophørt, når det er registreret hos Erhvervsstyrelsen, at du ikke længere er ejer af selskabet.

Udtræder du af et selskab med flere ejere, skal du sende os et registreringsbevis fra SKAT, hvoraf det fremgår, at du ikke længere er medejer.

Er du stadig medejer, kan du anses for ophørt, når du kan fremlægge et registreringsbevis fra SKAT på en ændring i virksomhedens ejerforhold, hvoraf fremgår, at du ikke længere har afgørende indflydelse i selskabet. Du anses for at have afgørende indflydelse, når du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie ejer mindst 50% af selskabskapitalen eller har en bestemmende andel af stemmerne i selskabet. Ændringen i ejerforholdet skal være registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Du kan beholde et holdingselskab, og alligevel anses for ophørt, hvis du kan dokumentere at:

 • Der ikke længere er erhvervsmæssige aktiviteter i din virksomhed. Du skal kunne dokumentere at driftsmidler, varelager mv. er afhændet - fx via momsafmelding.
 • Du har anmeldt til Erhvervsstyrelsen, at selskabets formålsparagraf er ændret til formueforvaltning, formueadministration, formepleje eller lign.
Virksomheden drives videre af ægtefællen

Du anses ophørt, når vi har modtaget en tro og love-erklæring fra dig og din ægtefælle om, at du er udtrådt af din ægtefælles virksomhed. Det gælder for dig, der har været medarbejdende ægtefælle uden at være medejer og uden at have en lønaftale med din ægtefælle efter Kildeskatteloven.

Det gælder også, hvis du ifølge SKATs definitioner anses for at være medhæftende ægtefælle. Begynder du at arbejde i virksomheden igen, skal der gå mindst 2 år fra din genindtræden, før du igen kan udtræde på en tro og love- erklæring.

Har du været medejer af virksomheden, anses du som ophørt, når det er registreret i Erhvervsstyrelsen, at du ikke længere er ejer

Har du være medarbejdende ægtefælle med en lønaftale, anses du for at være lønmodtager. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan få dagpenge de første tre uger efter dit arbejdsophør.

Driver jeg selvstændig virksomhed i a-kasselovens forstand, hvis:
Jeg ejer nogle ejendomme?

Formueforvaltning

Hvis du ikke har personligt arbejde forbundet med udlejningen af dine ejendomme, men kun lejeindtægter, fx udlejning af et sommerhus, som du også benytter privat, anses det for at være formueforvaltning. I den situation driver du således ikke selvstændig virksomhed.

Ved formueforvaltning må du have personligt arbejde med udlejningen i begrænset omfang – op til 5 timer pr. måned. De timer, som du bruger på formueforvaltningen, medfører ikke et fradrag i dagpengene. Du optjener heller ikke ret til dagpenge på baggrund af arbejdstimer i forbindelse med formueforvaltning.

Fritidsbeskæftigelse

Hvis du har 1 udlejningsejendom med op til 10 lejemål og i mindre omfang udfører personligt arbejde, fx reparationer og viceværtsopgaver, vil din aktivitet blive anset for at være en fritidsbeskæftigelse – i den situation driver du således ikke selvstændig virksomhed.

Når du udfylder dit ydelseskort, skal du huske at notere alle de timer, du bruger på fritidsbeskæftigelsen. Timerne medfører fradrag i dagpengene. Du optjener ikke ret til dagpenge på baggrund af arbejdstimer i forbindelse med fritidsbeskæftigelse.

Selvstændig bibeskæftigelse

Hvis du ejer mere end 1 udlejningsejendom, og udfører personligt arbejde i betydeligt omfang, vil din beskæftigelse som udgangspunkt blive anset for at være selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Hvis det er tilfældet, vil din ret til dagpenge være begrænset til 30 uger inden for en periode på 104 uger.

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse må du kun drive, hvis du på forhånd har fået tilladelse til det af a-kassen.

Når du udfylder dit ydelseskort, skal du huske at notere alle timer, som du bruger på bibeskæftigelsen. Timerne vil medføre fradrag i dagpengene.

Reglerne er komplekse så kontakt gerne ydelsesteamet på telefon 3329 7000 for yderligere vejledning.

Jeg har et solcelleanlæg?

Nej, du driver ikke selvstændig virksomhed, hvis du er eneejer af et solcelleanlæg, og dit personlige arbejde i den forbindelse er helt ubetydeligt. Dit ejerskab af solcelleanlægget betragtes som en fritidsbeskæftigelse.

 

Når du udfylder dit dagpengekort, skal du huske at notere alle de faktiske timer, som du bruger på solcelleanlægget. Timerne vil medføre fradrag i dagpengene.

Når det er en fritidsbeskæftigelse, optjener du ikke ret til dagpenge.

Vær opmærksom på, at du skal kontakte os, hvis du driver et eller flere solcelleanlæg med det formål at sælge strøm. Det er nemlig ikke at betragte som en fritidsbeskæftigelse men derimod selvstændig virksomhed.

Jeg ejer bistader?

Det kommer an på, hvor mange bistader du ejer. Ejer du færre end 20 bistader, betragtes det som en fritidsbeskæftigelse. Når dit arbejde betragtes som en fritidsbeskæftigelse, optjener du ikke ret til dagpenge på baggrund af arbejdet.

Når du udfylder dit dagpengekort, skal du huske at notere alle de faktiske timer, som du bruger på biavl. Timerne vil medføre fradrag i dagpengene.

Ejer du 20 bistader eller flere, skal du kontakte a-kassen.