Rettigheder og pligter

Mens du modtager dagpenge, skal du opfylde en række pligter. Men du har også nogle rettigheder.

Når du modtager dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det indebærer nogle pligter.

For at stå til rådighed skal du:

 • søge rimeligt arbejde fra din første ledighedsdag. Rimeligt arbejde er alt arbejde, du umiddelbart kan overtage.
 • oprette, synliggøre og godkende dit digitale CV, inden der er gået 2 uger. Du opretter dit CV på Jobnet.dk.
 • huske at give a-kassen besked om eventuelle begrænsninger i din erhvervsevne. Det kan være ryg- eller knæproblemer.
 • give jobcentret besked ved manglende børnepasning både indenfor og uden for institutionernes åbningstider.
 • løbende lave en digital log over, hvilke jobs du søger. Din digitale joblog finder du på Jobnet.dk. Jobloggen er et fælles værktøj som både du, vi og jobcentret kan se. Her skal du anføre alle dine jobsøgningsaktiviteter. På den måde viser du, at du er aktivt arbejdssøgende. Du skal som minimum søge 2 stillinger pr. uge. Den ene skal være "opslået", mens den anden godt kan være uopfordret eller søgt via dit netværk.

Men du har også nogle rettigheder og muligheder. Det er bl.a. hjælp til din jobsøgning samt krav på aktiveringstilbud. Du kan også have mulighed for at tage kurser eller gennemføre udvalgte uddannelser, som skal hjælpe dig videre i job.

Møder og samtaler
Første 14 dage: CV-samtale

Når du melder dig ledig, bliver du indkaldt til en såkaldt CV-samtale i din lokalafdeling. Mødet skal være afholdt, inden der er gået 14 dage fra, du meldte dig ledig. På mødet drøfter vi dine kompetencer og muligheder på jobmarkedet og tager hul på udarbejdelsen af din personlige plan ”Min plan”.

 

”Min Plan”, som Jobcentret færdiggør sammen med dig beskriver dine beskæftigelsesmål og indholdet af deres ”indsats” i forhold til at du på ny får fodfæste på arbejdsmarkedet.

 

”Min Plan” skal så vidt muligt rettes mod områder med mangel på arbejdskraft. Jobcentret skal løbende opdatere planen i takt med at ”indsatsen” i forhold til dig revideres.

Månedligt: Møder i jobcenteret

Du skal som udgangspunkt selv booke samtaler med dit jobcenter én gang hver måned i de første seks måneder af din ledighedsperiode, efterfølgende skal du booke en samtale hver 3. måned. 

Du har pligt til at deltage i de samtaler der er aftalt.

Løbende: Fællesmøder i Jobcenteret med a-kassens deltagelse

Fællessamtaler er samtaler, hvor jobcentret og a-kassen sætter sig sammen med dig og i fællesskab forsøger at få dig tættere på det næste job.

Det er ikke alle samtaler, du selv skal booke. Du vil blive indkaldt til disse møder:

 • Det første fællesmøde med dit jobcenter og a-kassen efter 6 ugers ledighed
 • Fællesmødet med dit jobcenter og a-kassen mellem 4. og 6. måneders ledighed
 • Fællesmødet med dit jobcenter og a-kassen efter 16 måneders ledighed

Du har mulighed for at vælge a-kassen fra til disse fællessamtaler, men vi håber selvfølgelig, at du ønsker os med. Fra vores side vil vi kunne bidrage med viden om el-faget, efteruddannelse og de jobåbninger, som vi er bekendt med.

Efter behov: Vejledning og information

I hele din ledighedsperiode har du mulighed for at kontakte a-kassen og lokalafdelingen, hvis du ønsker yderligere information og vejledning omkring jobsøgning, uddannelse mv. Hvis du ønsker et personligt møde i lokalafdelingen, skal det aftales på forhånd.

Efter 3 måneder: Rådighedssamtale

Din lokalafdeling vil efter ca. 3 måneders ledighed indkalde dig til en rådighedssamtale.

Rådighedssamtalen tager bl.a. udgangspunkt i de stillinger, du har søgt og joblogget i Dansk El-Forbunds JOBLOG. Jobloggen er det digitale værktøj, hvor du dokumenterer, at du er aktivt arbejdssøgende og dermed til rådighed for arbejdsmarkedet.

Til samtalen vil det blive vurderet om din jobsøgningsaktivitetet er høj nok - altså om du søger seriøst, realistisk og kontinuerligt. Du kan læse mere om kravene til din jobsøgning under "Mere om hvad du må og skal". 

Forventninger til dig

Uanset hvilket møde eller samtale du skal til i a-kassen, forventer vi, at du møder forberedt, og at du har tænkt over og eventuelt nedskrevet det du ønsker at drøfte. 

Derudover skal din joblog på Elektrikernes JOBLOG altid være opdateret.

Mere om hvad du må og skal
Udfyld ydelseskort månedligt

Første gang du skal have dagpenge, skal du udfylde en ledighedserklæring. Herefter skal du hver måned udfylde et ydelseskort (tidligere kaldet dagpengekort). Ydelseskortet er tilgængeligt cirka 5 hverdage før sidste bankdag i måneden. Læs mere her:

Aktivering

Som ledig kan du både have ret og pligt til aktivering. Hvornår du skal aktiveres, og hvilke tilbud du kan få, afhænger af din alder og din ledighedsstatus. Kontakt din lokalafdeling for råd og vejledning omkring aktivering.

Du har ret og pligt til ét aktivt tilbud, men dit jobcenter kan give dig flere tilbud, som du har pligt til at tage imod:

 • Er du under 30 år, har du senest ret og pligt til aktivering efter 13 ugers sammenlagt ledighed
 • Er du mellem 30 og 50 år, har du senest ret og pligt til aktivering efter 6 måneders sammenlagt ledighed
 • Er du fyldt 50 år, har du senest ret og pligt til aktivering efter 13 ugers sammenlagt ledighed
 • Når det første aktiveringstilbud er afsluttet, har du ret og pligt til et nyt tilbud efter 6 måneders sammenlagt ledighed

Har du arbejde på mindst 20 timer om ugen i gennemsnit, har du ikke pligt – men stadig ret – til aktivering

Den planlagte aktivering aftales med dit jobcenter via "Min Plan", som er det fælles digitale redskab for jobcentret og a-kassen. Formålet med "Min Plan" er hjælpe dig med at nå dit jobmål, så du kommer i arbejde igen.

Mens du er i aktivering, skal du fortsat være til rådighed for arbejdsmarkedet – herunder være aktivt jobsøgende via din elektroniske joblog.

Typer af aktivering

Der findes flere typer af aktivering:

 1. Virksomhedspraktik – hos en offentlig eller privat virksomhed i op til 4 uger, hvis du har behov for afklaring af dit beskæftigelsesmål. Du får dagpenge med din sædvanlige sats. Hvis du er nyuddannet, kan du få virksomhedspraktik i op til 8 uger.
 2. Job med løntilskud – hos en offentlig eller privat virksomhed i max. 6 måneder. I offentligt løntilskudsarbejde svarer lønnen til din sædvanlige dagpengesats. Hos en privat arbejdsgiver følger lønnen den gældende overenskomst. Desuden gælder for begge typer ansættelse, at du er omfattet af øvrige bestemmelser i den gældende overenskomst.

Befordringsgodtgørelse

Du kan få befordringsgodtgørelse under aktivering med undtagelse af privat løntilskudsarbejde. Der ydes godtgørelse for befordring for de km, der ligger ud over 24 km daglig transport.

Jobsøgning

Udbetalingen af dagpenge forudsætter, at du i hele ledighedsperioden har en høj jobsøgningsaktivitet, dvs. at du søger seriøst, realistisk og kontinuerligt.

Du skal søge arbejde med gode beskæftigelsesmuligheder - såvel inden for som uden for dit hidtidige faglige område. Som ledig dagpengemodtager er du forpligtet til at søge "rimeligt" arbejde, altså arbejde som du har fysiske muligheder for og kompetencer til at kunne bestride. Der skal primært søges varigt arbejde, der kan udbydes hele året. Og der skal primært søges opslåede stillinger, som bl.a. er opslået på jobnet.dk. Vurderingen af om du søger et tilstrækkeligt antal stillinger afhænger blandt andet af de regionale beskæftigelsesforhold sammenholdt med din beskæftigelseserfaring, uddannelse, helbred og øvrige kvalifikationer.

Din arbejdssøgning skal ske på den måde, som er den normale inden for dit område/branche, fx ved skriftlig ansøgning, telefonisk, ved personlig henvendelse til arbejdsgiveren, netværk, vikarbureauer mv.

Arbejde mens du modtager dagpenge

Du må gerne arbejde i måneder, hvor du modtager dagpenge. Men du skal oplyse antal arbejdstimer til a-kassen, og det medfører fradrag i dine dagpenge. Fradraget sker, uanset om du arbejder på hverdage, i weekender eller på helligdage.

Alt arbejde medfører fradrag, også ulønnet arbejde. Undtagelsen er frivilligt ulønnet arbejde. Se længere nede.

A-kassen beregner fradraget afhængig af din situation.

Hvis du får udbetalt din løn som A-indkomst, og din arbejdsgiver oplyser antallet af løntimer (såkaldt kontrollabelt arbejdstid), modregnes løntimerne time for time i dagpengene efter dagpengesatsen.

Eksempel: Du får løn for 10 timer i en uge, og du får 116 kr. i timen i dagpenge. Du trækkes da for 10 x 116 kr. = 1.160 kr.

Hvis du har en anden form for indkomst, fx A-indkomst uden løntimer, B-indkomst, vederlag, honorar og lignende (såkaldt ukontrollabel arbejdstid), bliver det udbetalte beløb omregnet til timer gennem en omregningssats på 247,53 kr. (2020).

Eksempel: Du optjener et honorar på 3.000 kr. i en uge og får 116 kr. i timen i dagpenge. Du trækkes: (3000 / 247,53 x 116 kr.) = 1.406 kr.

Frivilligt ulønnet arbejde

Ved frivilligt ulønnet arbejde forstås arbejde, der udføres for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, uden at være underlagt de sædvanlige ansættelsesretlige pligter.

Som dagpengemodtager kan du udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 44 timer om måneden uden indvirkning i dagpengeudbetalingen. Efterlønsmodtagere må arbejde op til 65 timer ved frivilligt arbejde om måneden.

Der er dog følgende krav til arbejdet:

 • Det skal foregå inden for Danmarks grænser
 • Det må ikke have forbindelse med privat erhvervsvirksomhed
 • Det skal være arbejde, der ikke ville kunne udbydes som almindeligt lønarbejde
 • Rene fritidsaktiviteter medfører ikke fradrag, heller ikke når aktiviteten finder sted inden for almindelig arbejdstid

Husk at give besked om eventuelt frivilligt ulønnet arbejde på dit ydelseskort.