AKUT-fonden

AKUT-fondens regler, set i sammenhæng med Dansk El-Forbunds regler, for deltagelse på kurser.

Alle regioner og kommuner er med i ordningen. Den eneste undtagelse er, at København og Frederiksberg kommune ikke er med. For disse to kommuner henvises til Københavnsafdelingen, da overenskomsterne for disse forhandles her.

Tidligere var der to forskellige modeller, som kommunerne kunne benytte, når de skulle have dækket lønudgiften for tillidsrepræsentanterne. Ved overenskomstfornyelsen i 1999 blev dette ændret, så det nu alene er den såkaldte regningsmodel, der kan benyttes.

Regningsmodellen betyder, at regionen/kommunen udbetaler den pågældende normalløn i kursusperioden. Regionen/kommunen sender derefter en regning til forbundet på det beløb, der svarer til det antal timer, vedkommende har været på kursus.

Hvem kan få fra AKUT-fonden og til hvad?

Dem, der kan modtage arbejdslønstab fra AKUT-fonden, er beskrevet i vedtægternes § 2:

"Fondens midler anvendes til finansiering af personaleorganisationernes udgifter ved tillidsrepræsentantens deltagelse i aktiviteter efter § 9 i "Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg".

I § 9, står der:
"Stk. 1. Efter anmodning gives der - når forholdene på tjenestestedet i det enkelte tilfælde tillader det - tillidsrepræsentanten fornøden tjenestefrihed uden løn med henblik på

  1. deltagelse i de af personaleorganisationerne arrangerede tillidsmandskurser
  2. udøvelse af erhverv, hvortil tillidsrepræsentanten er valgt inden for sin forhandlingsberettigede personaleorganisation, og
  3. deltage i møder, som arrangeres af den forhandlingsberettigede personaleorganisation for de tillidsrepræsentanter, der er valgt i (amts)kommunerne."

I bemærkningerne til § 9, står der:
"Møder der vedrører en medlemsgruppe generelt, eller møder, der vedrører en organisations interne forhold, er omfattet af § 9. Herefter ydes der tjenestefrihed uden løn."

Det er altså valgte tillidsrepræsentanter, herunder hører også tillidsrepræsentantsuppleanter/næstformænd i klubben, idet disse er omfattet af tillidsmandsreglerne, som kan få udbetalt fra AKUT-fonden.

Alle andre region- eller kommunalt ansatte skal dækkes af forbundets normale regler.

Hvad dækker AKUT-fonden?

Da hele aftalen om region- og kommuners indbetaling til AKUT-fonden handler om at dække tjenestefrihed uden løn, kan AKUT-fonden alene dække arbejdslønstab.

Fondens midler kan således ikke benyttes til dækning af kursusudgifter, transportudgifter og fortæring. Disse udgifter skal dækkes efter forbundets normale regler.